Od 2018 roku zostaje wprowadzony nowy mechanizm podzielonej płatności. Jest to projekt rządowy. Ze wszystkich zmian, które zaszły w 2017 roku i te, które wejdą w 2018 roku ta zmiana przepisów ma najdłuższe vacatio legis. Jest ona jak najbardziej uzasadniona, przede wszystkim koniecznością zmian w systemach bankowych. Podzielona  płatność będzie polegała na tym, iż podatnik VAT dokonujący zapłaty za sprzedawane przez siebie towary i usługi może dokonywać płatności za nabywane towary i usługi w dwóch częściach – cenę netto przekazywaną na „normalny” firmowy rachunek związany z bieżącą działalnością, natomiast kwotę odpowiadającą podatkowi od towarów i usług przelewaną na specjalny wydzielony rachunek nazywany rachunkiem VAT. Rachunek ów będzie prowadzony automatycznie, bez odrębnej umowy przez bank. Jest
to darmowy rachunek przypisany do rachunku bieżącego firmy. Ma być otwierany dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od tego czy jest płatnikiem Vat czy nie oraz czy go chce – czy nie. Automat. Zasadą będzie, że dla każdego rachunku bieżącego będzie otwierany rachunek Vat, można jednak na wniosek płatnika, który posiada kilka rachunków w tym samym banku otworzyć jedno wspólne konto Vat. Rachunek Vat może być kontem oprocentowanym. Ale nie ma jeszcze jednoznacznych informacji o jego ostatecznym charakterze. Jedno wiemy na pewno, rachunek Vat będzie prowadzony wyłącznie w walucie polskiej i nie będą mu przypisane żadne inne instrumenty płatnicze, np. karta. Co ważne środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji, chyba że dotyczy ona podatku od towarów i usług.

Hits: 130